ساخت انواع تجهیزات الکتریکی از جمله ژایروسکوپ ها در کارگاه الکتریک