پرواز هنرجویان هنرستان در یکی از فرودگاه های تهران - سال 93 - 92