بازدید کارشناسان دفتر نظارت بر آموزش و پزوهش صنعت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از کارگاه مدرسه