بازدید دکتر صادقی - معاونت نیروی انسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از هنرستان و کارگاه