بازدید دانش آموزان پایگاه تابستانی از سایت فرودگاه سپهر