بازدید کارشناسان ارشد هواپیمایی کشوری و آموزش و پرورش سال تحصیلی 96-95