بازگشایی مدرسه در مهر 1395 توسط سردار سوئیزی سال تحصیلی 96-95