اهداء تقدیرنامه به هنرجویان برتر علمی و فعالان نماز جماعت در هنرستان مدبر سال 96-95