بازدید آموزشی هنرجویان هنرستان مدبر از آشیانه و امکانات شرکت هواپیمایی هما (IranAir) خرداد 96