مراسم عزاداری جمعی از هنرجویان در اداره آموزش و پرورش منطقه 7-مهر 1396