تقدیر از مدیریت هنرستان توسط مدیر کل آموزش و پرورش