نمایشگاه دستاورد های هنرستان ها با حضور کارشناسان وزارتخانه