سخـــن آغازیـــن

هنرستان مدبر اولین هنرستان هوانوردی ، خلبانی ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهمانداری هواپیما و... در تهران می باشد.

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده ، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنها باشد.

تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحیات تفاوت ها و ویژگی های نسل جوان و با عنایت به توامندی ها ، محدودیت ها ، علایق و منابع و امکانات ، ایجاب می کند که در اداره امور مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم گیری، انعطاف پذیری و روش های مشارکت جویانه باشد تا بتواند فضای عمومی مدرسه را پویا و پرنشاط نموده ، تا توانمندی ها و خلاقیت های هنر آموزان (دبیران) هنرجویان (دانش آموزان) خلبانی و هوانوردی را به خوبی شکوفا و متجلی سازد.

با توکل به عنایت پرودگار و امید دستیابی به هدف مشترکمان که همانا آگاهی و رشد بیشتر دانش هنرجویان در راستای کسب کرامت والای انسان الهی و عزت نفس فزونتر برای حفظ ارزش های والای انقلاب اسلامی است ، بتوانیم ، قدمی موثر در تعلیم و تربیت اسلامی فرزندانمان برداشته باشیم

                                                                  محمود رحمانی 

                               مدیر و مؤسس هنرستان هوانوردی مدبر

پرســــش و پاســـخ

مجموع 5 پرسش و پاسخ
 

پرســــش های مطـــرح شــده

مجموع 5 پرسش و پاسخ

پیـــوند های مفیـــد

گالـــری فیـــلم